آفتاب لب بام

   معنی:

    کسی که پیر شده و اثرات مرگ در او ظاهر شده باشد