تا کور شود هر آنکه نتواند دید

   معنی:

    خطاب به آدم حسود یا پیغام برنده به حسود .