از ما به خیر و از شما به سلامت

   معنی:

    هنگامی که بخواهند راه یا کار و برنامه خود را از دیگری جدا کنند میگویند