ادب از که آموختی؟از بی ادبان

   معنی:

    از اعمال بی ادبان هرچه به نظر ناپسند و زشت آید نباید انجام داد.رفتار زشت دیگران را دیدن و خلاف آن انجام دادن