چهار دیواری اختیاری

   معنی:

    معمولا در جواب همسایه در مورد ایجاد مزاحمت میگویند.یعنی صاحب خانه هستم و اختیار تام امور خانه خود را دارم