به روباهه گفتن شاهدت کیه؟گفت دمم

   معنی:

    کسی که برای تبرئه خود هم دست خود را شاهد بگیرد