وسط دعوا نرخ تعیین میکنه

   معنی:

    هنگام مشاجره بر سر موضوعی در صدد اثبات و یا اعمال حق و نظر و یا به دنبال نفع خود بودن