گذر پوست به دباغخانه می افتد

   معنی:

    به کسی می گویند که به دیگری بدی کرده ، اما بالاخره روزی با آن شخص سرو کار پیدا می کند و احتیاجش به او می افتد .