سری توی سرها درآوردن

   معنی:

    برای خود کسی و کاره ای شدن،بزرگ و با قابلیت و سرشناس شدن