مثل زن سعدی

   معنی:

    زن نافرمان و گریز پا که کمتر در خانه قرار گرفته و بیشتر در کوچه و خیابان گشت و گذار باشد،زن ددری