روده بزرگه روده کوچیکه رو خورد

   معنی:

    مبالغه برای نشان دادن شدت گرسنگی