رگ خواب

   معنی:

    قلق و لم و خلق و خوی که از آن طریق بتوان در کسی نفوذ کرد و او را در اختیار گرفت