دود از سر (یا کله) بلند شدن

   معنی:

    داغ کردن و شوکه شدن بر اثر شنیدن حرفی بسیار ناباورانه و حیرت انگیز