هندوانه زیر بغل کسی گذاشتن

   معنی:

    تعریف و تمجید بیجا و فراتر از واقعیت از کسی