زهر ریختن

   معنی:

    آسیب رساندن و صدمه زدن به کسی