کلاه خود را قاضی کردن

   معنی:

    حرف یا کاری را پیش خود سنجیدن و سبک سنگین کردن،با خود خلوت کردن برای ارزیابی و مصلحت اندیشی