جلوی ضرر را از هر کجایی که بگیری منفعت است

   معنی:

    در هر مرحله بتوان به ضرر و زیان خاتمه داد کمترین فایده اش ضرر نکردن بیشتر است .