گل پشت و رو ندارد

   معنی:

    به کسی کی گویند که به ناچار پشت بر شخص یا جمعی کرده و معذرت می خواهد.