آب رفتن

   معنی:

    کوچک شدن، لاغر شدن، کم شدن هر چیزی.