هرکه گوش میخواد گوشوارشم باید بخواد

   معنی:

    تحمیل کردن نزدیکان و متعلقان به طرف مقابل در معنی:هر که کسی را خواهد ناچار باید اقارب و متعلقات آن را هم بخواهد و تحمل کن