به روی باز کسی میروند نه به در باز

   معنی:

    برای مهمان برخورد خوب و چهره گشاده میزبان مطرح است نه سفره پهن و پذیراییش