موش و گربه بازی

   معنی:

    رفتاری توأم با تعقیب و گریز و آمیخته با فریب و خدعه و ریا موشه تو سوراخ نمی رفت جارو به دمش می بست مشکل و گرفتاری و دردسر اضافه برای خود بوجود آوردن