دم خورشید کباب شدن

   معنی:

    مبتلا شدن به گرفتاری و مصیبت و بلا،متحمل رنج و عذاب فراوان شدن