هرچه از دوست رسد نیکوست

   معنی:

    هر چیزی حتی کم و اندک که از طرف دوست باشد چون با یاد و محبت و علاقه او عجین و همراه است دلنشین و ارزشمند است.