آدم ناشی بوق(شیپور) را از سر گشاد می زند

   معنی:

    کسی که می خواهد کاری را انجام دهد ولی بلد نیست.