دندان تیز کردن

   معنی:

    چشم طمع به چیزی یا کسی دوختن