طبل توخالی

   معنی:

    ظاهری با هیبت و پر سر و صدا اما درون و باطنی پوچ و توخالی.