بعد از سیری لقمه پنج سیری

   معنی:

    نظیر آدم سیر شصت لقمه میخورد