روت نمیشه غربیل بگیر جلوت

   معنی:

    به مسخره به کسی میگویند که از انجام کاری یا رفتن به جایی و یا در بیان مطلبی بی مورد و بی دلیل خجالت بکشد