سنگ به در بسته میخورد

   معنی:

    همه گرفتاری ها برای آدم بیچاره و گرفتار پیش می آید،بدبختی روی بدبختی آمدن