نمک به زخم پاشیدن

   معنی:

    غم و ناراحتی کسی را تشدید و یا خاطره آن را زنده کردن