شست پات تو چشمت نره

   معنی:

    جمله تمسخر آمیز به شخص ناشی و دست و پا چلفتی