نوبرش را آوردنه

   معنی:

    خطاب به کسی که برای انجام کاری منت گذارده و یا به چیزی نازیده و پز بدهد،چنان که گویی آن کار فقط از او بر می آمده و یا آن چیز را فقط او دارد