پشت گوش انداختن

   معنی:

    بی اعتنایی و بی اهمیتی نسبت به خواهش یا فرمان کسی