مشت نمونه خروار

   معنی:

    جزء و مقداری از هر چیز که نشان دهنده کیفیت و خصوصیت کل آن چیز باشد