انسان جایز الخطاست

   معنی:

    انسان معصوم نیست، کاهی اشتباه می کند.