جون به جون کسی کردن

   معنی:

    برای فهماندن مطلب به شخص نفهم،لجوج یا بدجنس و یا برای کنار آمدن و جذب او از جان مایه گذاشتن و آخر نتیجه هم نگرفتن