آنقدر عقب رفت تا از آن طرف پشت بام افتاد

   معنی:

    افراط و تفریط و نداشتن اعتدال در انجام کاری