سر به هوا

   معنی:

    کسی که دقت و تمرکز ندارد و حواسش جمع و دقیق نیست