دهن گرم شدن

   معنی:

    به حرف افتادن،سخت مشغول پرچانگی بودن