دختر همسایه هرچی چل تر واسه ما بهتر

   معنی:

    از عیب دیگران راحت تر می توان سوء استفاده کرد