به گردن گرفتن

   معنی:

    مسئولیت امری را متقبل شدن