عیسی به دین خود،موسی به دین خود

   معنی:

    دو نفر یا دو گروه یا دو دسته که کاری به کار هم نداشته باشند و هرکس به راه خود و به دنبال کار و عقیده خود برود