خفه خون گرفتن

   معنی:

    لال شدن و دم بر نیاوردن .