میمون هر چی زشت تره، بازیش بیشتره

   معنی:

    اشاره به آدم زشت یا معیوب که ادا و اطوار و رفتار ظاهری نا متناسب و نامعقول هم داشته باشد