نه به آن شوری شور،نه به این بی نمکی

   معنی:

    هر چیزی باید متعادل باشد،افراط و تفریط درست نیست