خوشی زیر دلش زده

   معنی:

    اشاره به کسی که هیچگونه غم و ناراحتی و مشکلی در زندگی نداشته اما گله و ناشکری کند و یا بی جهت خود را دچار دردسر و گرفتاری سازد.