با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه

   معنی:

    از حرف زدن کاری درست نمیشود باید تنبلی را کنار گذاشت و اقدام کرد.