چشم و گوش بسته

   معنی:

    کسی که از حقایق امور آگاه نیست و چیزی نمیداند