الهی دست به خاکستر بزنی طلا بشه

   معنی:

    دعا در حق کسی به معنی :روز بروز بهتر شدن وضع مالی و اوضاع زندگی و پیشرفت کارها بر وفق مراد